29 நவம்பர் 2020 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (12 Questions) ONLINE FREE TEST (TNPSC, TNEB, PC, RRB)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC


நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
காஞ்சிபுரம்
Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test

Start test
Total Score


This is correct
Oops you are wrong