ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல் [பகுதி - (அ) இலக்கணம்] TNPSC GROUP 4 & VAO (2013 to 2019)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC
தினம் தினம் பத்து mathsல எப்பவுமே நாங்க தான் கெத்துStart Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong