தமிழின் தொன்மை, கடற் பயணங்கள், திராவிட மொழிகள் (01 to 33) TNPSC Group 2 & 4

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, TET, RRB, SI/PC


மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

தமிழின் தொன்மை - தமிழ் மொழியின் சிறப்பு, திராவிட மொழிகள்.
தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள்.
தமிழர் வணிகம் - தொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் பயணங்கள் - தொடர்பான செய்திகள் தினம் தினம் TNPSC Test

Start Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong