02 செப்டம்பர் (September) 2021 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (11 Questions) ONLINE FREE TEST (விளக்கம்)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC
Minnal Vega Kanitham