21 ஏப்ரல் (April) 2021 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (11 Questions) ONLINE FREE TEST (விளக்கம்)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC

21 April 2021 current affairs
 • நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
 • காஞ்சிபுரம்
 • Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test

  Start Free Test
  Total Score

  This is correct
  Oops you are wrong