29 & 30 மார்ச் (March) 2021 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (10 Questions) ONLINE FREE TEST (விளக்கம்)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC

29 & 30 March 2021 current affairs
  • நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
  • காஞ்சிபுரம்
  • Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
    தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test

    Start Free Test
    Total Score

    This is correct
    Oops you are wrong