08 ஜனவரி 2021 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (17 Questions) ONLINE FREE TEST (TNPSC, TNEB, PC, RRB)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PCStart test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong