18 செப்டம்பர் 2020 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (10 Questions) ONLINE FREE TEST (TNPSC, TNEB, PC, RRB)

TNPSC GROUP 4, EO4
Simple interest (தனி வட்டி)
TNPSC GROUP 4 Aptitude 2013 to 2019 தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்


Start test
Total Score
This is correct
Oops you are wrong